Awakening Intensive

This is a minimum 3-day residential process which has its roots in the tradition of Zen and in meditation. You will be working with the essential questions (koans) like “Who is in?” or “Who am I?”.

The structure of this process is designed to enable you to have a direct experience of self in a relative short time.

Awakening Intensive

This is a minimum 3-day residential process (up to 7 days), which has its roots in the tradition of Zen and in meditation, but is at the same time applying the principle of western therapy. The structure of this process is designed to enable you to have a direct experience of self in a relative short time. You will learn a radical technique, which may show you your inner truth and at the same time will help you to understand more about your relating to others.

You will be working with the essential questions (koans) like “Who is in?” or “Who am I?”.  The existentional questions can not be answered through the mind. In the afford to communicate what you are finding, you will be recognizing the unability  to answer the koan intellectualy and at the same time you will be experiencing yourself like a direct and truthful answer.

The koans function like a mirror in which the explorer will see the reflexion of his/herself When the mirror gets clearer from the dust of the past you start to relate more in a more clear and relaxed way. You start to recognize the master of your life inside you and you will see yourself as the only creator of your reality.

Paradise and hell are not two different worlds somewhere out there. Those are two worlds which we are constantly creating by the state of our awareness. If you want to be happy you do not need to change yourself or the people which are close to you. The only thing what you need to do is to get to know yourself. ‘Who am I?’.

The whole retreat will take place in silence, which will support the concentration on your inner exploration. The structure also consists of active and passive meditations, which will help you to go through different layers of your personality until you come to the core of your being, your true nature.

You may for the first time in your life find out what unconditional love means and how to relate to others in a state of fulfilment and completion. On this journey you will find out that you are the greatest mystery existing and you may get totally excited about the fact that you are alive.

Intenzívní prožitkový pobyt “Probuzení”

Jedná se o minimálně třídenní (až sedmidenní) intenzivní prožitkový pobyt, který má své kořeny v Zenu a meditaci. Budete pracovat s existenciálními otázkami (tzv. koány), jako "Kdo je uvnitř?" nebo "Kdo jsem?".

Struktura tohoto procesu je sestavená tak, aby vám umožnila za poměrně krátkou dobu zažít přímou zkušenost sebe sama.

Intenzivní prožitkový pobyt “Probuzení”

Jedná se o minimálně třídenní (až sedmidenní) intenzivní prožitkový pobyt, který má své kořeny v Zenu a meditaci a současně uplatňuje principy moderní terapie. Struktura tohoto procesu je sestavena tak, aby mohl účastník v relativně krátkém čase prožít přímou zkušenost sebe sama. Naučíte se radikální techniku, která vám může odhalí vaši vnitřní pravdu a zároveň vám pomůže lépe porozumět vašim vztahům s ostatními.

Budete pracovat s existenciálními otázkami (tzv. koány), jako "Kdo je uvnitř?" nebo "Kdo jsem?", které se nedají zodpovědět intelektuálně. Při snaze vyjádřit to, co budete objevovat, zjistíte, že nejste schopní zodpovědět koán pomocí své mysli a současně budete prožívat sebe sama jako jeho přímou a pravdivou odpověď.

Koány fungují jako zrcadlo, ve kterém uvidíte odraz svého já. Jakmile se vaše zrcadlo oprostí od nánosu minulosti, začnou být vaše vztahy jasnější a uvolněnější. Objevíte v sobě skutečného mistra svého života a rozpoznáte, že pouze vy jste jedinými tvůrci vaší reality.

Ráj a peklo nejsou dvěmi oddělenými světy někde mimo tuto planetu. Jsou to světy, které neustále vytváříme stavem svého vědomí. Jestliže chcete být šťastní, nemusíte se měnit nebo měnit lidi kolem vás. Jediné, co potřebujete udělat, je poznat sebe sama. "Kdo jsem?"

Celý seminář probíhá v tichu, což podporuje možnost soustředit se na zkoumání našeho nitra. Součástí procesu jsou také aktivní a pasivní meditace, které vám pomohou projít jednotlivými vrstvami vaší osobnosti až k jádru vašeho bytí, vaší pravé přirozenosti.

Možná, že poprvé v životě zažijete, co je to bezpodmínečná láska a jaké to je navazovat vztahy ve stvau naplnění a celistvosti. Na této cestě zjistíte, že vy sami jste největším mystériem, které existuje a možná se naprosto nadchnete pro skutečnost, že JSTE.