Individual sessions
in Somatic Experiencing

A session in Somatic Experiencing is about one hour long. It is a therapeutic session with a body-oriented approach for the healing of trauma and other stress disorders. Through Somatic Experiencing you get to know yourself better as you come out of the ‚I must‘ mode into ‚I can‘.

Somatic Experiencing® is a body-oriented approach to the healing of trauma and other stress disorders developed by Dr. Levine.

HOW ANIMALS DISCHARGE SHOCK...

Dr. Levine was inspired to study stress on the animal nervous system, when he realized that animals are constantly under threat of death, yet show no symptoms of trauma. What he has discovered was that trauma has to do with the third survival response to perceived life threat, which is freeze. When fight and flight are not options, we freeze and immobilize, like “playing dead.” This makes them less of a target. However, this reaction is time-sensitive, in other words, it needs to run its course, and the massive energy that was prepared for fight or flight gets discharged, through shakes and trembling. If the immobility phase doesn’t complete, then that charge stays trapped, and, from the body’s perspective, it is still under threat. Somatic Experiencing® works to release this stored energy, and turn off this threat alarm that causes severe dysregulation and dissociation.

DON’T RE-LIVE. RENEGOTIATE.

In Somatic Experiencing®, the traumatic event isn’t what caused the trauma, it is the overwhelmed response to the perceived life threat that is causing an unbalanced nervous system. Our aim is to help you access the body memory of the event, not the story. So we don’t discuss what happens if you don’t want to.

TAKE YOUR TIME

Titration – Slowly releasing energy. Somatic Experiencing operates in cycles, where you sense your way through the normal oscillations of internal sensation – contrac- tion/expansion, pleasure/pain, warmth/cold – but only at the level that you can handle. This repeated, rhythmic process helps you to develop a greater capacity to handle stress and stay in the present moment, where you belong.

BOTTOM-UP PROCESSING.

Like other somatic psychology approaches, Somatic Experiencing® professes a body first approach to dealing with the problematic (and, oftentimes, physical) symptoms of trauma. This means that therapy isn’t about reclaiming memories or changing our thoughts and beliefs about how we feel, but we look at the sensations that lie underneath our feelings, and uncover our habitual behavior patterns to these feelings.

PENDULATION

Pendulation is a term used by Dr. Levine to describe the natural oscillation between opposing forces of contraction and expansion. Somatic Experiencing® utilizes this philosophy to help a client experience a sense of flow.

Dhyani has a unique personality that not only masters the Somatic Experiencing method virtuously, but also shares so much wisdom and courage! Thanks to this combination of psychotherapeutic and intellectual abilities, she enabled me to open up issues that I have never dreamt of opening up before!
Petr KOUBAProfessor of the Philosophical Institute of the Czech Academy of Science

Individuální sezení 

Somatic Experiencing

Individuální sezení Somatic Experiencing trvá přibližně hodinu. Jedná se o terapeutické sezení zaměřené na práci s tělem, skrze které dochází k léčení traumat a jiných stresových poruch. Skrze Somatic Experiencing lépe poznáte sebe sama díky tomu, že přejdete z módu "Musím" do módu "Můžu".

Somatic Experiencing® (somatické prožívání) je metoda zaměřená na léčbu traumat a jiných stresových poruch, vyvinutá Dr. Levinem .

Dr. Levine vyvinul Somatic Experiencing® (somatické prožívání), které je zaměřené na léčbu traumat a dalších stresových poruch.

JAK SE ZVÍŘATA ZBAVUJÍ ŠOKU

Dr. Levine se zaměřil na studium vlivu stresu na nervový systém zvířat poté, co si uvědomil, že přestože jsou zvířata v neustálém ohrožení života, nevykazují žádné příznaky traumatu. Došel k zjištění, že trauma souvisí s třetí instinkitvní reakcí v situaci ohrožení života, kterou je ustrnutí. V případě, že není možný boj ani útěk, zvíře ustrne a je imobilizované – tedy předstírá, že je mrtvé. Tím se snižuje možnost toho, že se stane obětí. Tato reakce je však časově podmíněná, což jinými slovy znamená, že obrovské množství energie připravené k boji nebo útěku se uvolňuje skrze třes a chvění. Pokud nedojde k dokončení fáze ustrnutí, vzniklá energie zůstane uvězněná a tělo setrvá ve stavu ohrožení života. Somatic Experiencing® se zaměřuje na uvolňování této nahromaděné energie a vypnutí varovného signálu ohrožení, který způsobuje závažnou dysregulaci a disociaci.

NEPROŽÍVEJTE TO ZNOVU, ALE ZNOVU VYJEDNÁVEJTE.

V rámci přístupu Somatic Experiencing® není za traumatickou událost považováno to, co trauma způsobilo, ale ochromující reakce těla na vnímané ohrožení života, která vyvolává nerovnováhu nervového systému. Naším cílem je pomoci vám získat přístup k tělesné vzpomínce na tuto událost, nikoliv na příběh. Pokud tedy nechcete, nebudeme hovořit o tom, co konkrétně se stalo.

NEPOSPÍCHEJTE

Titrace – pomalé uvolňování energie. Somatic Experiencing® pracuje v cyklech, kdy vnímáte své vnitřní prožívání přirozeného kolísání – stahování/rozpínání, potěšení/bolest, teplo/zima – ale pouze na úrovni, kterou zvládáte. Tento opakovaný rytmický proces vám pomůže rozvíjet větší kapacitu zvládání stresu a zároveň schopnost setrvávat v přítomném okamžiku, kam patříte.

ZPRACOVÁVÁNÍ „ODSPODU“

Podobně jako jiné somatické psychologické přístupy, Somatic Experiencing® vyznává při řešení problematických (často fyzických) symptomů traumat přístup „nejdřív tělo“. To znamená, že podstatou léčby není vyvolávání vzpomínek nebo změna našich myšlenek a přesvědčení o tom, jak se cítíme, ale hledání pohnutek skrytých za našimi pocity a odhalování našich obvyklých vzorců chování, které se s těmito pocity pojí.

PENDULACE

Pendulace je termín používaný Dr. Levinem k popisu přirozené oscilace mezi protichůdnými silami stahování a rozpínání. Somatic Experiencing® využívá tuto filozofii k tomu, aby pomohl klientovi zažít pocit „flow“, tedy stav přirozeného plynutí.

Dhyani je jedinečná osobnost, jež nejenže skvěle ovládá somatic experiencing, ale také má mnoho moudrosti a odvahy. Díky této kombinaci psychoterapeutických a intelektuálních schopností mi umožnila otevřít témata, o nichž jsem až dosud musel mlčet.
Petr KOUBAVědecký pracovník na Filosofickém ústavu České akademie věd