česká verze            české menu

Being-Awake is an invitation to reclaim what has never been lost….

- Dhyani Maria Kovar

It is an invitation to go on a journey which which will end only where you already are. 

On that journey you will understand yourself better and better, of how you function, of how the world functions. You will be able to recognize and unfold your potential and you might possibly become more happy, more humorous and whole. That journey can have many impacts on yourself. And be curious for more.

Once you are there, you might realize that there is no YOU but a flow of life, which has always been there and that there is only the process of life.

The deep understanding that there is no separate nature of self outside of that process can result. An ability to respond (responsibility) to what life brings each moment naturally arises out of this deep recognition, and you can make of it whatever you choose.

Being-Awake is an invitation to understand more deeply your own relationship with life and death. And this exploration is definitely worth while!

Tantra Retreat

Slow sex Tantra Retreat for couples committed in their partnership and who wish their love to grow.

Somatic Experiencing

Individual sessions in Somatic Experiencing - a body-oriented approach to the healing of trauma and stress disoders.

Awakening Intensive

Minimum 3-day residential process with the essential questions (koans) like “Who is in?” or “Who am I.

Open Evenings

2 - 2,5 hours public meeting with meditation, individual work with Dhyani in front of the group.

This is part of a series called Peace Talks: How to stay resilient in times of conflict.…
Read more
https://player.vimeo.com/video/813851030 An interview for the Symposium with the topic on ‚Dignity & Humanity‘ (in German)
Read more
Dhyani Maria Kovar (DE) Psychotherapist, student of Osho teaches people to understand how their nervous and spiritual…
Read more
Dhyani is Mrs. Joda Enlightment Woman without any obvious signs of enlightment -:) She is the very best „no-guru" teraphist i have ever experienced. She is giving me guiding and support and mentoring for more or less 5 years and I admire her complexity & integrity of spirituality, therapeutic approach, financial and business intelligence, tantric shining & life experiences. AHOU.
Zdeněk Webermentor, businessman, founder of muzskykruh.cz, and trueself.cz

Being-Awake je pozvánkou k získání toho, co nikdy nebylo ztraceno...

- Dhyani Maria Kovar

Je pozvánkou vydat se na cestu, která skončí přesně tam, kde už jste.

Na této cestě lépe porozumíte sami sobě. Tomu, jak fungujete a jak funguje svět. Budete schopní rozpoznat a rozvinout svůj potenciál a je možné, že budete šťastnější, veselejší a celiství. Tato cesta vás může ovlivnit v mnoha ohledech.

Jakmile dojdete do cíle, možná zjistíte, že neexistuje žádné vaše oddělené JÁ. Že jediné, co je, je proud života, který tady vždy byl a že jediný proces, který existuje, je proces života.

Můžete dospět k hlubokému pochopení, že mimo tento proces neexistuje žádná oddělená podstata bytí. Z tohoto uvědomění pramení schopnost v každém okamžiku přirozeně odpovídat (zodpovědnost) na cokoliv, co s sebou život přináší, s čímž můžete naložit, jakkoliv uznáte za vhodné.

Being-Awake je pozvánkou k hlubšímu porozumění vašemu vztahu k životu a smrti. A toto zkoumání rozhodně stojí za námahu!

Tantra Retreat

Milování - Tantrický pobytový seminář pro partnery odevzdané svému vztahu s přáním rozvíjet svou lásku.

Somatic Experiencing

Individuální sezení Somatic Experiencing - terapeutické sezení na práci s tělem k léčení traumat a jiných stresových poruch.

Intenzivní Probuzení

Minimálně 3.denní intenzivní pobyt s existenciálními otázkami (tzv. koány) jako "Kdo jsem?".

Otevřené večery

Otevřené večery jsou 2,5 - 3hodinová setkání s Dhyani Marií s meditací a individuální prací před skupinou.

This is part of a series called Peace Talks: How to stay resilient in times of conflict.…
Read more
https://player.vimeo.com/video/813851030 An interview for the Symposium with the topic on ‚Dignity & Humanity‘ (in German)
Read more
Dhyani Maria Kovar (DE) Psychotherapist, student of Osho teaches people to understand how their nervous and spiritual…
Read more
Dhyani je osvícený Joda v ženském těle bez zjevných známek osvícení -:), Je nejlepší ne-guru terapeutkou, jakou jsem kdy poznal. Poskytuje mi své vedení, podporu a mentoring už více jak pět let a já obdivuji komplexnost a integritu její duchovnosti, její terapeutický přístup, finanční a podnikatelskou intelingenci, tantrické vyzařování a životní zkušenosti. AHOU
Zdeněk Webermentor, businessman, zakladatel projektů muzskykruh.cz a trueself.cz